Support Online

Thaolena (Gọi qua Skype)
Gallery
 


 

 


 


 
TÀI CHÍNH hdo Bấm vào tên văn bản để Download English

2017

 

Đại Hội Cổ Đông 2017

23/6/2017bctc Tài liệu ĐHCĐ năm 2017 new

09/6/2017bctc Thư mời họp ĐHCĐ năm 2017new

09/6/2017bctc Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2017new

Nghị Quyết & Biên Bản

 

Báo cáo thường niên

 

 

Báo Cáo Tài Chính

20/04/2017bctc Báo Cáo Tài Chính Quý 1/2017

31/03/2017bctc Báo Cáo Tài Chính 2016 Kiểm Toán

21/01/2017bctc Báo Cáo Tài Chính Quý 4/2016

THÔNG BÁO & Công Bố Thông Tin

07/6/2017bctc Quyết Định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017new

02/6/2017bctc Thông Báo ngày giao dịch đầu tiên tại UPCOMnew

24/5/2017bctc Thông Báo ngày cuối cùng lập Danh sách tham dự ĐHCĐ

05/5/2017bctcCV v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

04/5/2017bctcThông báo v/v hủy niêm yết cổ phiếu HDO

04/5/2017bctcQuyết Định v/v hủy niêm yết cổ phiếu HDO

22/4/2017bctcCV gia hạn thời gian họp ĐHCĐ

13/4/2017bctcCV Giải trình lý do hủy niêm yết

30/3/2017bctcThay đổi số lượng Cổ phiếu lưu hành

23/3/2017bctcBáo Cáo kết quả chào bán CP riêng lẽ

18/01/2017bctc UNCK chấp thuận HDO chào bán Cổ Phiếu riêng lẻ

 

 

2016

Đại Hội Cổ Đông

29/4/2016bctc Nghị Quyết ĐHCĐ 2016

29/4/2016bctc Biên bản ĐHCĐ 2016

11/4/2016bctc Thư mời tham dự ĐHCĐ 2016

11/4/2016bctc Mẫu Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ 2016

11/4/2016bctc Mẫu Xác nhận Tham Dự ĐHCĐ 2016

25/03/2016bctc Chốt Danh sách Cổ Đông 2016

Nghị Quyết & Biên Bản

02/7/2016bctcQĐ chọn đơn vị Kiểm Toán

Văn Bản

08/4/2016bctcĐưa CP HDO ra khỏi diện bị kiểm soát

Báo cáo thường niên

27/4/2016bctcBáo cáo thường niên 2016

 

Báo Cáo Tài Chính

20/10/2016bctc Báo cáo Tài Chính Quý III 2016

15/08/2016bctc Báo cáo Tài Chính 6 tháng 2016 kiểm toán

21/06/2016bctc Báo cáo Tài Chính QII- 2016

23/04/2016bctc Báo cáo Tài Chính QI- 2016

 

THÔNG BÁO & Công Bố Thông Tin

01/12/2016bctc TB thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

 

   

THÔNG BÁO & Công Bố Thông Tin 2015

03/11/2015bctc TB thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

03/11/2015bctc TB thay đổi người công bố thông tin

27/02/2015bctc Công bố thông tin HĐ Kiểm toán

 

Điều lệ

07/04/2015bctcĐiều lệ Công ty (sửa đổi 04/4/2015)

Nghị Quyết& Biên Bản

06/04/2015bctc Biên Bản ĐHCĐ 2015

06/04/2015bctc Nghị Quyết ĐHCĐ 2015

 

Đại Hội Cổ Đông

14/03/2015bctc Chương trình họp ĐHCĐ 2015

14/03/2015bctc Thư mời tham dự ĐHCĐ 2015

14/03/2015bctc Giấy Ủy Quyền và ĐK dự họp ĐHCĐ 2015

11/03/2015bctc Đăng ký Tham Dự ĐHCĐ 2015

Báo cáo thường niên

 

 

 

Báo Cáo Tài Chính

02/04/2015bctc Giải trình chênh lệcKQKD 2015

01/04/2016bctc Báo cáo Tài Chính 2015 Kiểm Toán

22/01/2016bctc Báo cáo Tài Chính Q4- 2015

20/10/2015bctc Báo cáo Tài Chính Q3- 2015

21/07/2015bctc Báo cáo Tài Chính Q2- 2015

21/04/2015bctc Báo cáo Tài Chính QI- 2015

31/03/2015bctc Báo cáo Tài Chính Kiểm Toán 2014

02/02/2016bctc Báo Cáo tình hình Quản Trị 2015

22/01/2016bctc Giải trình Chênh lệch KQKD-
Q4-2015

30/07/2015bctc Báo Cáo tình hình Quản Trị 6 tháng đầu 2015

20/10/2015bctc Giải trình KQKD Q3- 2015

21/07/2015bctc Giải trình Chênh lệch KQKD-Q2-2015

21/04/2015bctc Giải trình Chênh lệch KQKD-QI.2015
 

 

 


CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO lưu trử 2014 ( Bấm vào tên Văn Bản để Download về)

THÔNG BÁO

01/04/2014 bctcTHÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2019).

27/03/2014 bctc Thay đổi người công bố thông tin

11/03/2014 bctc Lưu Ký CK tham dự ĐHCĐ 2014

Văn Bản

01/04/2014 bctcTự ứng cử (Mẫu)

01/04/2014 bctc Sơ Yếu Lý Lịch (Mẫu)

01/04/2014 bctc Đề cử ứng cử viên (Mẫu)

01/04/2014 bctc

Điều lệ

Nghị Quyết& Biên Bản

21/04/2014 bctcbctc Biên Bản ĐHCĐ 2014
21/04/2014 bctcbctc Nghị Quyết ĐHCĐ 2014
21/02/2014 bctcbctc  Nghị Quyết chào bán riêng lẽ

Đại Hội Cổ Đông

03/04/2014bctcbctc Chương trình Họp ĐHCĐ 2014

03/04/2014bctcbctc Thư mời Họp ĐHCĐ 2014

03/04/2014bctcbctc Giấy Ủy quyền & Đăng ký dự Họp ĐHCĐ 2014

 

 

Báo Cáo Tài Chính

 

21/01/2015 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Q4 2014

19/10/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Q3 2014

15/08/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Kiểm Toán Q2 2014

21/07/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Q2 2014

21/07/2014 bctcbctc Giải trình chênh lệch Q2 2014

21/04/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Q1 2014

11/04/2014 bctcbctc  Giải trình BáoCáo Kiểm Toán2013

01/04/2014 bctcbctc  BáoCáo Tài Chính Kiểm Toán2013

20/01/2014 bctcbctc  BáoCáo Tài Chính Quý 4-2013

Báo cáo thường niên

22/10/2014 bctcbctc Giải trình chênh lệch Q4 2014

22/01/2015 bctcbctc Giải trình chênh lệch LN-Q4 2014

22/10/2014 bctcbctc Giải trình chênh lệch Q3 2014

22/01/2015 bctcbctc  BáoCáo tình hình Quản Trị 2014

24/07/2014 bctcbctc  BáoCáo Quản Trị 6 tháng 2014

24/07/2014 bctcbctc  BáoCáo thông tin Kiểm Toán 2014

14/04/2014 bctcbctc  BáoCáo thường niên 2013

CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO lưu trử 2013 ( Bấm vào tên Văn Bản để Download về)

19/12/2013 bctcbctc  Nghị Quyết Bổ nhiệm Phó Chủ Tịch HĐQT và Phó Tổng Giám Đốc

03/12/2013 bctcbctc  Nghị Quyết HĐQT triển khai chào bán riêng lẽ tăng thên vốn điều lệ 30 tỷ đồng

29/11/2013 bctcbctc  Nghị Quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

25/11/2013 bctcbctc  Thông báo ngày giao dich đầu tiên Cổ Phiếu niêm yết bổ sung

20/11/2013 bctcbctc  QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung

20/11/2013 bctcbctc  Giấy Đăng Ký ngày giao dịch đầu tiên

07/11/2013 bctcbctc  Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán thay đổi ngày 07/11/2013

21/10/2013 bctcbctc  Báo Cáo Tài Chính Quý III-2013

15/08/2013 bctcbctc  Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 6 tháng 2013

12/08/2013 bctcbctc  Bản Cáo Bạch phát hành cổ phiếu hoán đổi 2013

20/07/2013 bctcbctc  Báo Cáo Tài Chính Q2-2013

03/06/2013 bctcbctc  Phương Án sát nhập HDO và DHL

03/06/2013 bctcbctc  HDO Nghị Quyết ĐHCĐ 2013

o3/06/2013 bctcbctc  Biên Bản họp ĐHCĐ 2013

23/05/2013 bctcbctc  Báo Cáo thường niên 2013

20/05/2013 bctcbctc  Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ

24/04/2013 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Quý I /2013

-------------------------------------------------------------------------

CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO lưu trử từ trước 2012 ( Bấm vào tên Văn Bản để Download về)

04/04/2013 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2012

23/01/2013 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Quý IV/ 2012

23/10/2012 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán QIII/ 2012

23/10/2012 Giải trình Chênh Lệch KQKD QIII/ 2012

20/7/2012 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán QII/ 2012

02/8/2012 Giải trình Chênh Lệch KQKD QII/ 2012

20/7/2012 Báo Cáo Tài Chính QII/ 2012

24/4/2012 Báo Cáo Tài Chính QI/ 2012

17/4/2012 Báo Cáo thường niên 2012

17/3/2012 Biên Bản ĐHCĐ thường niên 2012 & Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2012

7/3/2012 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán HDO 2011

05/3/2012 Tờ Trình ĐHCĐ - Phương Án sát nhập HDO va DHL

27/02/2012 Thư mời họp - Chương trình Đại Hội - Giấy Uỷ Quyền

27/02/2012 Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị Báo Cáo Ban Giám Đốc Báo Cáo Ban kiểm soát

CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO 2011

31/11/2012 Báo Cáo Tài Chính Q4 / 2011 ( 1.5 M PDF )

25/10/2011 Báo Cáo Tài Chính Q3 / 2011 ( 5 M PDF )

27/8/2011 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 6 tháng năm 2011 ( 12 M PDF )

25/7/2011 Báo Cáo Tài Chính Q2 / 2011 ( 15 M PDF )

17/5/2011 Thông báo chia Cổ Tức 2010

27/4/2011 Báo Cáo thường niên 2011

24/4/2011 Báo Cáo Tài Chính Q1/2011

30/3/2011 Nghị Quyết ĐHCD 2011

15/3/2011   Tài Liệu Họp ĐHCD 2011

08/3/2011   Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán-2010
  Xem : Giải trình biến động Lợi nhuận

08/3/2011   Thông báo chốt Danh Sách Cổ Đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2011

15/02/2011 Báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra Công Chúng (Điều Chỉnh lần 1)

09/02/2011 Báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra Công Chúng


Các Văn bản Thông báo 2010 

23/10/2010 Biên Bản Đại Hội Cổ Đông bất thường 2010 Chi Tiết

23/10/2010 NGhị Quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường 2010 Chi tiết

10/10/2010 Báo Cáo Tài Chính Quý III/2010 Chi Tiết

18/8/2010 Bản Cáo bạch chào bán Cổ Phiếu 2010 Xem

3/8/2010 Bản Báo cáo Tài Chính 6 tháng 2010  Xem

30/5/2010 : Bản Công bố thông tin 2010 Niêm yết HNX  Xem  

30/4/2010  Báo Cáo Tài Chính Quý I -2010  Xem Báo Cáo

31/3/2010 HDO Trả cổ tức bằng tiền mặt (Thông Báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD)

15/3/2010 Báo Cáo Tài Chính 2009 đã Kiểm toán Xem Văn bản

25/2/2010 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2010 Xem Văn Bản

08/02/2010 Báo Cáo TC tóm tắt - Ban Kiểm Soát  Xem Văn bản

08/02/2010 Báo Cáo Thường Niên 2010 Xem Văn Bản

Bản Điều Lệ Công ty - Xem (pdf Document 386 K)

CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Điều lệ mẫu - Xem

Web Links

PhiliWorldwide

Saigon Chan Phat

 

 
Văn Phòng chính: 62 Nguyễn Cửu Vân., P17, Q.Binh Thanh, TP/ Ho Chi Minh
Tel: (848) 3840 3210    Fax : (848) 3840 3209.
Copyright © : HDO 2011