Support Online


Văn Phòng Hưng Đạo HCM xin chào


Tuan Nguyen.HD (Gọi qua Skype)
Gallery
 


 

 


 


 
TÀI CHÍNH hdo Bấm vào tên văn bản để Download English

2016

Đại Hội Cổ Đông

29/4/2016bctc Nghị Quyết ĐHCĐ 2016

29/4/2016bctc Biên bản ĐHCĐ 2016

11/4/2016bctc Thư mời tham dự ĐHCĐ 2016

11/4/2016bctc Mẫu Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ 2016

11/4/2016bctc Mẫu Xác nhận Tham Dự ĐHCĐ 2016

25/03/2016bctc Chốt Danh sách Cổ Đông 2016

 

 

Nghị Quyết & Biên Bản

02/7/2016bctcQĐ chọn đơn vị Kiểm Toán

Văn Bản

08/4/2016bctcĐưa CP HDO ra khỏi diện bị kiểm soát

Báo cáo thường niên

27/4/2016bctcBáo cáo thường niên 2016

Báo Cáo Tài Chính

21/06/2016bctc Báo cáo Tài Chính QII- 2016

23/04/2016bctc Báo cáo Tài Chính QI- 2016

   

 

THÔNG BÁO & Công Bố Thông Tin 2015

03/11/2015bctc TB thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

03/11/2015bctc TB thay đổi người công bố thông tin

27/02/2015bctc Công bố thông tin HĐ Kiểm toán

Văn Bản

 

Điều lệ

07/04/2015bctcĐiều lệ Công ty (sửa đổi 04/4/2015)

Nghị Quyết& Biên Bản

06/04/2015bctc Biên Bản ĐHCĐ 2015

06/04/2015bctc Nghị Quyết ĐHCĐ 2015

 

Đại Hội Cổ Đông

14/03/2015bctc Chương trình họp ĐHCĐ 2015

14/03/2015bctc Thư mời tham dự ĐHCĐ 2015

14/03/2015bctc Giấy Ủy Quyền và ĐK dự họp ĐHCĐ 2015

11/03/2015bctc Đăng ký Tham Dự ĐHCĐ 2015

Báo cáo thường niên

 

 

 

Báo Cáo Tài Chính

02/04/2015bctc Giải trình chênh lệcKQKD 2015

01/04/2016bctc Báo cáo Tài Chính 2015 Kiểm Toán

22/01/2016bctc Báo cáo Tài Chính Q4- 2015

20/10/2015bctc Báo cáo Tài Chính Q3- 2015

21/07/2015bctc Báo cáo Tài Chính Q2- 2015

21/04/2015bctc Báo cáo Tài Chính QI- 2015

31/03/2015bctc Báo cáo Tài Chính Kiểm Toán 2014

02/02/2016bctc Báo Cáo tình hình Quản Trị 2015

22/01/2016bctc Giải trình Chênh lệch KQKD-
Q4-2015

30/07/2015bctc Báo Cáo tình hình Quản Trị 6 tháng đầu 2015

20/10/2015bctc Giải trình KQKD Q3- 2015

21/07/2015bctc Giải trình Chênh lệch KQKD-Q2-2015

21/04/2015bctc Giải trình Chênh lệch KQKD-QI.2015
 

 

 


CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO lưu trử 2014 ( Bấm vào tên Văn Bản để Download về)

THÔNG BÁO

01/04/2014 bctcTHÔNG BÁO Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2019).

27/03/2014 bctc Thay đổi người công bố thông tin

11/03/2014 bctc Lưu Ký CK tham dự ĐHCĐ 2014

Văn Bản

01/04/2014 bctcTự ứng cử (Mẫu)

01/04/2014 bctc Sơ Yếu Lý Lịch (Mẫu)

01/04/2014 bctc Đề cử ứng cử viên (Mẫu)

01/04/2014 bctc

Điều lệ

Nghị Quyết& Biên Bản

21/04/2014 bctcbctc Biên Bản ĐHCĐ 2014
21/04/2014 bctcbctc Nghị Quyết ĐHCĐ 2014
21/02/2014 bctcbctc  Nghị Quyết chào bán riêng lẽ

Đại Hội Cổ Đông

03/04/2014bctcbctc Chương trình Họp ĐHCĐ 2014

03/04/2014bctcbctc Thư mời Họp ĐHCĐ 2014

03/04/2014bctcbctc Giấy Ủy quyền & Đăng ký dự Họp ĐHCĐ 2014

 

 

Báo Cáo Tài Chính

 

21/01/2015 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Q4 2014

19/10/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Q3 2014

15/08/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Kiểm Toán Q2 2014

21/07/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Q2 2014

21/07/2014 bctcbctc Giải trình chênh lệch Q2 2014

21/04/2014 bctcbctc Báo Cáo Tài Chánh Q1 2014

11/04/2014 bctcbctc  Giải trình BáoCáo Kiểm Toán2013

01/04/2014 bctcbctc  BáoCáo Tài Chính Kiểm Toán2013

20/01/2014 bctcbctc  BáoCáo Tài Chính Quý 4-2013

Báo cáo thường niên

22/10/2014 bctcbctc Giải trình chênh lệch Q4 2014

22/01/2015 bctcbctc Giải trình chênh lệch LN-Q4 2014

22/10/2014 bctcbctc Giải trình chênh lệch Q3 2014

22/01/2015 bctcbctc  BáoCáo tình hình Quản Trị 2014

24/07/2014 bctcbctc  BáoCáo Quản Trị 6 tháng 2014

24/07/2014 bctcbctc  BáoCáo thông tin Kiểm Toán 2014

14/04/2014 bctcbctc  BáoCáo thường niên 2013

CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO lưu trử 2013 ( Bấm vào tên Văn Bản để Download về)

19/12/2013 bctcbctc  Nghị Quyết Bổ nhiệm Phó Chủ Tịch HĐQT và Phó Tổng Giám Đốc

03/12/2013 bctcbctc  Nghị Quyết HĐQT triển khai chào bán riêng lẽ tăng thên vốn điều lệ 30 tỷ đồng

29/11/2013 bctcbctc  Nghị Quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

25/11/2013 bctcbctc  Thông báo ngày giao dich đầu tiên Cổ Phiếu niêm yết bổ sung

20/11/2013 bctcbctc  QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung

20/11/2013 bctcbctc  Giấy Đăng Ký ngày giao dịch đầu tiên

07/11/2013 bctcbctc  Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán thay đổi ngày 07/11/2013

21/10/2013 bctcbctc  Báo Cáo Tài Chính Quý III-2013

15/08/2013 bctcbctc  Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 6 tháng 2013

12/08/2013 bctcbctc  Bản Cáo Bạch phát hành cổ phiếu hoán đổi 2013

20/07/2013 bctcbctc  Báo Cáo Tài Chính Q2-2013

03/06/2013 bctcbctc  Phương Án sát nhập HDO và DHL

03/06/2013 bctcbctc  HDO Nghị Quyết ĐHCĐ 2013

o3/06/2013 bctcbctc  Biên Bản họp ĐHCĐ 2013

23/05/2013 bctcbctc  Báo Cáo thường niên 2013

20/05/2013 bctcbctc  Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ

24/04/2013 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Quý I /2013

-------------------------------------------------------------------------

CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO lưu trử từ trước 2012 ( Bấm vào tên Văn Bản để Download về)

04/04/2013 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2012

23/01/2013 bctcbctc Báo Cáo Tài Chính Quý IV/ 2012

23/10/2012 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán QIII/ 2012

23/10/2012 Giải trình Chênh Lệch KQKD QIII/ 2012

20/7/2012 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán QII/ 2012

02/8/2012 Giải trình Chênh Lệch KQKD QII/ 2012

20/7/2012 Báo Cáo Tài Chính QII/ 2012

24/4/2012 Báo Cáo Tài Chính QI/ 2012

17/4/2012 Báo Cáo thường niên 2012

17/3/2012 Biên Bản ĐHCĐ thường niên 2012 & Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2012

7/3/2012 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán HDO 2011

05/3/2012 Tờ Trình ĐHCĐ - Phương Án sát nhập HDO va DHL

27/02/2012 Thư mời họp - Chương trình Đại Hội - Giấy Uỷ Quyền

27/02/2012 Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị Báo Cáo Ban Giám Đốc Báo Cáo Ban kiểm soát

CÁC VĂN BẢN , THÔNG BÁO 2011

31/11/2012 Báo Cáo Tài Chính Q4 / 2011 ( 1.5 M PDF )

25/10/2011 Báo Cáo Tài Chính Q3 / 2011 ( 5 M PDF )

27/8/2011 Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 6 tháng năm 2011 ( 12 M PDF )

25/7/2011 Báo Cáo Tài Chính Q2 / 2011 ( 15 M PDF )

17/5/2011 Thông báo chia Cổ Tức 2010

27/4/2011 Báo Cáo thường niên 2011

24/4/2011 Báo Cáo Tài Chính Q1/2011

30/3/2011 Nghị Quyết ĐHCD 2011

15/3/2011   Tài Liệu Họp ĐHCD 2011

08/3/2011   Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán-2010
  Xem : Giải trình biến động Lợi nhuận

08/3/2011   Thông báo chốt Danh Sách Cổ Đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2011

15/02/2011 Báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra Công Chúng (Điều Chỉnh lần 1)

09/02/2011 Báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra Công Chúng


Các Văn bản Thông báo 2010 

23/10/2010 Biên Bản Đại Hội Cổ Đông bất thường 2010 Chi Tiết

23/10/2010 NGhị Quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường 2010 Chi tiết

10/10/2010 Báo Cáo Tài Chính Quý III/2010 Chi Tiết

18/8/2010 Bản Cáo bạch chào bán Cổ Phiếu 2010 Xem

3/8/2010 Bản Báo cáo Tài Chính 6 tháng 2010  Xem

30/5/2010 : Bản Công bố thông tin 2010 Niêm yết HNX  Xem  

30/4/2010  Báo Cáo Tài Chính Quý I -2010  Xem Báo Cáo

31/3/2010 HDO Trả cổ tức bằng tiền mặt (Thông Báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD)

15/3/2010 Báo Cáo Tài Chính 2009 đã Kiểm toán Xem Văn bản

25/2/2010 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2010 Xem Văn Bản

08/02/2010 Báo Cáo TC tóm tắt - Ban Kiểm Soát  Xem Văn bản

08/02/2010 Báo Cáo Thường Niên 2010 Xem Văn Bản

Bản Điều Lệ Công ty - Xem (pdf Document 386 K)

CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Điều lệ mẫu - Xem

Web Links

PhiliWorldwide

Saigon Chan Phat

 

 
Văn Phòng chính: 62 Nguyễn Cửu Vân., P17, Q.Binh Thanh, TP/ Ho Chi Minh
Tel: (848) 3840 3210    Fax : (848) 3840 3209.
Copyright © : HDO 2011